LocaHost.NET
Tools

MySQL


PHP MySQL. Ilość zmodyfikowanych rekordów, UPDATE, mysql_affected_rows()

UPDATE - to często wykonywane polecenie w bazach danych takich jak np. MySQL. Czasami zachodzi potrzeba sprawdzenia ile rekordów zostało zmodyfikowanych przy wykonywaniu polecenia update. W PHP do tego celu służy funkcja mysql_affected_rows(); Funkcja ta pobiera ilość rekordów które zostały zmodyfikowane podczas w …


PHP MySQL Jak połączyć się z serwerem bazy danych MySQL?

Połączenie z bazą danych MySQL możemy zrealizować na kilka sposobów - jak większość rzeczy w PHP. Może to być: - zwykłe połączenie deklarowane w kodzie PHP, - bardziej rozbudowana funkcja której zadaniem będzie połączenie z bazą danych, - zdefiniowane w osobnym pliku który dołączamy do wykonywanego kodu (funkcja i …


PHP MySQL How to connect to the MySQL database server?

The connection to the MySQL database, we can accomplish a number of ways - like most things in PHP. It may be: - Normal call declared in PHP, - More complex function of the task will be to connect to the database, - Defined in a separate file that you attach to the performance of the code (function include, or req …


PHP MySQL Jak połączyć się z dwoma (kilkoma) różnymi bazami danych MySQL?

W artykule Jak połączyć się z serwerem bazy danych MySQL zaprezentowałem podłączenie się do bazy MySQL, jednej bazy! Gdybyście za pomocą tamtych skryptów próbowali połączyć się z kilkoma bazami MySQL, niestety nie uda się! Dlaczego? Otóż konfiguracja PHP domyślnie pozwala na podłączenie się tylko do jednej bazy My …


PHP MySQL. How to connect two (several) different MySQL databases?

The article How to connect to the MySQL database server I presented to connect to a MySQL database, one database! If you were using those scripts trying to connect to some MySQL databases, but unfortunately can not be! Why? Well, PHP is configured by default allows you to connect to only one MySQL database. There …


MySQL. Niebezpieczeństwo użycia atrybutu INT UNSIGNED. Nieokreślone ujemne wartości liczbowe.

Dzisiaj artykuł o niebezpieczeństwie użycia atrybutu UNSIGNED przy wartościach liczbowych w bazie MySQL (i być może w innych bazach też). PRZYPOMNIENIE: z lekcji o typach danych, rozmiarze i zakresie poszczególnych typów w bazie MySQL: Wartości całkowite dodatnie: TINYINT UNSIGNED: 1 byte, zakres: 0 .. 255 SMALLIN …


MySQL. CREATE DATABASE

Instrukcja: CREATE DATABASE CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nazwa_bazy - Instrukcja CREATE DATABASE zakłada bazę danych o podanej nazwie (nazwa_nowej_bazy). - Aby założyć bazę musisz posiadać przywilej (prawo) CREATE. - Jeżeli próbujesz stworzyć bazę o nazwie która już istnieje, wystąpi błąd. - Użycie klauzuli IF …


MySQL. CREATE INDEX

Instrukcja: CREATE INDEX Polecenie CREATE INDEX jest zmapowane jako polecenie ALTER TABLE tworzące indeks dla określonego pola/pól w tabeli MySQL. CREATE [UNIQUE | FULLTEXT] INDEX nazwa_indeksu ON nazwa_tabeli (nazwa_kolumny[(długość)],...) Zazwyczaj, wszystkie indeksy dla danej tabeli tworzy się w czasie tworzeni …


MySQL. PACK_KEYS

PACK_KEYS - to opcja tabeli, wykorzystywana w MySQL przy wykonywaniu instrukcji CREATE TABLE. Informuje MySQLa czy mają być pakowane klucze (indeksy). MySQL aktualnie umożliwia ustawienie opcji PACK_KEYS w trzech wartościach: DEFAULT - powoduje, że pakowane są tylko klucze dla długich kolumn typu CHAR, VARCHAR. 1 …


Jak zmienić hasło root w MySQL w systemie Linux?

Ten artykuł dotyczy zmiany hasła dla użytkownika root oraz innych użytkowników w bazie MySQL. Artykuł jest uniwersalny i dotyczy większości systemów operacyjnych (Windows: Windows XP, Windows 7, Windows 98, ...; Linux: Debian, Ubuntu, Mandriva, Knoppix, PLD, ...). MySQL to najpopularniejsza baza danych w ostatnich …


Jak zmienić hasło root w MySQL w systemie Windows?

Popularności bazy MySQL nikomu nie trzeba wyjaśniać (ale za to odpowiednie zabezpieczenie bazy już tak ;-). Jeżeli jesteś użytkownikiem bazy MySQL to na 100% od razu zaraz po instalacji twoja baza nie ma ustawionego hasła dla głównego administratora (użytkownik root). Baza MySQL dostępna jest na wiele platform sys …

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET