LocaHost.NET
Tools

MySQL. Niebezpieczeństwo użycia atrybutu INT UNSIGNED. Nieokreślone ujemne wartości liczbowe.


Dzisiaj artykuł o niebezpieczeństwie użycia atrybutu UNSIGNED przy wartościach liczbowych w bazie MySQL (i być może w innych bazach też).

PRZYPOMNIENIE: z lekcji o typach danych, rozmiarze i zakresie poszczególnych typów w bazie MySQL:

Wartości całkowite dodatnie:
TINYINT UNSIGNED:   1 byte, zakres: 0 .. 255
SMALLINT UNSIGNED:  2 byte, zakres: 0 .. 65535
MEDIUMINT UNSIGNED: 3 byte, zakres: 0 .. 16777215
INT UNSIGNED:       4 byte, zakres: 0 .. 4294967295
BIGINT UNSIGNED:    8 byte, zakres: 0 .. 18446744073709551615


Wartości całkowite ujemne i dodatnie:
TINYINT:   1 byte, zakres: -128 .. 127
SMALLINT:  2 byte, zakres: -32768 .. 32767
MEDIUMINT: 3 byte, zakres: -8388608 .. 8388607
INT:       4 byte, zakres: -2147483648 .. 2147483647
BIGINT:    8 byte, zakres: -9223372036854775808 .. 9223372036854775807


Atrybut UNSIGNED przy tworzeniu tabeli w bazie informuje bazę, iż będziemy przechowywać w niej tylko wartości dodatnie, czyli 0, 1, 2, 3, ... itp.
Dlatego jakakolwiek próba odjęcia od siebie tych wartości, w przypadku gdy wynik ten będzie niższy od 0 otrzymamy wartość nieokreśloną.
Dlaczego? Na to pytanie niestety nie znam odpowiedzi! Jeżeli ktoś zna proszę o wyjaśnienie w komentarzu. Ja jedynie przestrzegam przed niebezpieczeństwem użycia tego atrybutu.

Przykład. 1.
Stworzymy przykładową tabelę bez użycia atrybutu UNSIGNED, aby pokazać jak zachowuje się baza danych przy wartościach ujemnych.
CREATE TABLE tabela (
id_tabela INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
col1 INT NOT NULL DEFAULT 0,
col2 INT NOT NULL DEFAULT 0
);
INSERT INTO tabela SET col1=10, col2=5;
INSERT INTO tabela SET col1=5, col2=10;
INSERT INTO tabela SET col1=7, col2=3;
INSERT INTO tabela SET col1=4, col2=8;
INSERT INTO tabela SET col1=5, col2=5;

mysql> SELECT col1, col2, col1-col2 FROM tabela;
+------+------+-----------+
| col1 | col2 | col1-col2 |
+------+------+-----------+
|   10 |    5 |         5 |
|    5 |   10 |        -5 |
|    7 |    3 |         4 |
|    4 |    8 |        -4 |
|    5 |    5 |         0 |
+------+------+-----------+
5 rows in set (0.00 sec)


Przykład 2.
Stworzymy przykładową tabelę z użyciem atrybutu UNSIGNED.
Pokażemy w ten sposób niebezpieczeństwo użycia tego atrybutu w przypadku próby odjęcia od siebie wartości.

CREATE TABLE tabela (
id_tabela INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
col1 INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
col2 INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0
);
INSERT INTO tabela SET col1=10, col2=5;
INSERT INTO tabela SET col1=5, col2=10;
INSERT INTO tabela SET col1=7, col2=3;
INSERT INTO tabela SET col1=4, col2=8;
INSERT INTO tabela SET col1=5, col2=5;

mysql> select col1, col2, col1-col2 from tabela;
+------+------+----------------------+
| col1 | col2 | col1-col2            |
+------+------+----------------------+
|   10 |    5 |                    5 |
|    5 |   10 | 18446744073709551611 |
|    7 |    3 |                    4 |
|    4 |    8 | 18446744073709551612 |
|    5 |    5 |                    0 |
+------+------+----------------------+
5 rows in set (0.00 sec)


WNIOSEK: Dziwne prawda?
No może i dla prawdziwych wyjadaczy chleba (MySQL'a), jak to się mówi - nie zdziwi powyższy fakt.
Niemniej jednak należy uważać przy używaniu różnych atrybutów - bo zachowywać się mogą inaczej niż nasza logika podpowiada.
Zapewne istnieją różne funkcje konwertujące wartość w locie przy odejmowaniu.
Ale celem tego postu jest ukazanie niebezpieczeństwa nieświadomego użycia atrybutu UNSIGNED przy projektowaniu bazy danych.
Oczywiście powyższy przykład dotyczy wszystkich wartości numerycznych dostępnych w bazie MySQL: TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT, FLOAT, DOUBLE, ...


Artykuł utworzony: 2020-03-08 02:01:01: MySQL, atrybut UNSIGNED, UNSIGNED, INT UNSIGNED, wartości liczbowe, ujemne wartości, TINYINT UNSIGNED, SMALLINT UNSIGNED, MEDIUMINT UNSIGNED, BIGINT UNSIGNED, odejmowanie wartości, wartości nieokreślone, wartości ujemne, wartości całkowite ujemne, wartości całkowite dodatnie, nieokreślone ujemne wartości liczbowe.

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET