LocaHost.NET
Tools

Konfiguracja serwera FTP Pure-FTPD na porcie innym niż 21


Pure-FTPD to jeden z najlepszych serwerów FTP dla systemu Linux. Jego instalacja jak i konfiguracja są bardzo proste.
Poniżej przykład konfiguracji zmiany domyślnego portu nasłuchu dla linux Debian 10 Buster.
Serwer FTP domyślnie działa nasłuchując na porcie nr 21.
Sprawdźmy to:
root@serwer-pure-ftpd:~# netstat -tnulp | grep pure-ftpd
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      21996/pure-ftpd (SERWER FTP)
tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      21996/pure-ftpd (SERWER FTP)

Jak widać serwer FTP Pure-FTPD nasłuchuje na porcie nr 21. Zapis 0.0.0.0 oznacza, iż serwer nasłuchuje na wszystkich interfejsach sieciowych serwera.

W każdej chwili możemy zmienić domyślny port na dowolny inny. Za konfigurację tego ustawiania odpowiada plik /etc/pure-ftpd/conf/Bind
W rzeczywistości plik ten składa się tylko z jednej linii, w której przechowuje numer portu na którym nasłuchuje serwer FTP.
Domyślnie po zainstalowaniu serwera plik /etc/pure-ftpd/conf/Bind nie istnieje.

Przykład:
# zmieniamy numer portu na którym będzie nasłuchiwał serwer FTP
root@serwer-pure-ftpd:~# echo "10021" > /etc/pure-ftpd/conf/Bind

# restartujemy serwer FTP
root@serwer-pure-ftpd:~# /etc/init.d/pure-ftpd-mysql restart
[ ok ] Restarting pure-ftpd-mysql (via systemctl): pure-ftpd-mysql.service.

# sprawdzamy czy rzeczywiście serwer jest uruchomiony i nasłuchuje na zmienionym porcie
root@serwer-pure-ftpd:~# netstat -tnulp | grep pure-ftpd
tcp        0      0 0.0.0.0:10021           0.0.0.0:*               LISTEN      22547/pure-ftpd (SERWER FTP)
tcp6       0      0 :::10021                :::*                    LISTEN      22547/pure-ftpd (SERWER FTP)


Konfiguracja adresu IP na którym będzie nasłuchiwał serwer Pure-FTPD


Dosyć często serwer posiada więcej niż jeden adres IP.
Opcjonalnie możemy określić adres IP na którym będzie nasłuchiwał serwer FTP.
W przypadku kilku zewnętrznych adresów IP możemy wyznaczyć jeden zewnętrzny do realizacji połączeń FTP.
To samo możemy zrobić gdy serwer posiada adres IP sieci lokalnej i tylko połączenia FTP z sieci lokalnej chcielibyśmy przyjmować.

Edytujemy plik /etc/pure-ftpd/conf/Bind zgodnie ze składnią:
[adres IP serwera]:[port na którym będzie nasłuchiwał serwer FTP]

# zmieniamy adres IP oraz numer portu na którym będzie nasłuchiwał serwer FTP
root@serwer-pure-ftpd:~# echo "11.22.33.44,10021" > /etc/pure-ftpd/conf/Bind

# restartujemy serwer FTP
root@serwer-pure-ftpd:~# /etc/init.d/pure-ftpd-mysql restart
[ ok ] Restarting pure-ftpd-mysql (via systemctl): pure-ftpd-mysql.service.

# sprawdzamy czy rzeczywiście serwer jest uruchomiony i nasłuchuje na zmienionym porcie
root@serwer-pure-ftpd:~# netstat -tnulp | grep pure-ftpd
tcp        0      0 11.22.33.44:10021     0.0.0.0:*               LISTEN      22637/pure-ftpd (SERWER FTP)


Uwaga:
W pliku /etc/pure-ftpd/conf/Bind pomiędzy adresem IP a numerem portu nie może być spacji.
W tym przypadku serwer zgłosi błąd konfiguracji
Przykład:
root@serwer-pure-ftpd:~# echo "192.168.1.100, 10021" > /etc/pure-ftpd/conf/Bind
root@serwer-pure-ftpd:~# /etc/init.d/pure-ftpd-mysql restart
[....] Restarting pure-ftpd-mysql (via systemctl): pure-ftpd-mysql.serviceJob for pure-ftpd-mysql.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status pure-ftpd-mysql.service" and "journalctl -xe" for details.
failed!

root@serwer-pure-ftpd:~# echo "192.168.1.100,10021" > /etc/pure-ftpd/conf/Bind
root@serwer-pure-ftpd:~# /etc/init.d/pure-ftpd-mysql restart
[ ok ] Restarting pure-ftpd-mysql (via systemctl): pure-ftpd-mysql.service.


Artykuł utworzony: 2020-03-09 09:21:40: Pure-FTPD, serwer FTP, linux, serwer Pure-FTPD na porcie innym niż 21, zmiana portu FTP, /etc/pure-ftpd/conf/Bind, Pure-FTPD konfiguracja.

» Regulamin

» Kontakt

MySQLPHPPhpMyAdminlocalhost127.0.0.1 © LocaHost.NET