PHP MySQL. Ilość zmodyfikowanych rekordów, UPDATE, mysql_affected_rows()

UPDATE – to często wykonywane polecenie w bazach danych takich jak np. MySQL. Czasami zachodzi potrzeba sprawdzenia ile rekordów zostało zmodyfikowanych przy wykonywaniu polecenia update.

W PHP do tego celu służy funkcja mysql_affected_rows();

Funkcja ta pobiera ilość rekordów które zostały zmodyfikowane podczas wykonywania ostatniego polecenie UPDATE.
Ostatniego – tzn., że należy ją użyć bezpośrednio za wykonywanym poleceniem UPDATE.

Przykład:

<?php
// Połączenie z hostem z MySQL
if( ($con = mysql_connect(‘mysql_host’,'mysql_user’,'mysql_password’))===false) {
die(‘Error: Connect to mysql: ‘.mysql_error());
exit;
}
mysql_select_db(‘mysql_db’);
// UPDATE rekordów w bazie MySQL
mysql_query(“UPDATE mysql_table SET mysql_col=123 WHERE id_mysql_table >  123″);
$ilosc_update = mysql_affected_rows();
echo “Podczas polecenie UPDATE, zostało zmodyfikowanych rekordów: “.$ilosc_update;
?>

This entry was posted in MySQL, PHP and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply